سوله کارخانه فیروزکوه

پروژه سوله و ساختمان کارخانه فیروزکوه در سال 1402 در مساحت 2564 متر مربع در حال احداث می باشد.