سوله کارخانه فرودگاه پیام

سوله کارخانه فرودگاه پیام در مساحتی به وسعت 900 متر مربع در سال 1400 توسط شرکت فنی مهندسی سبز هوشمند فراسازه اجرا گردیده است.

slide-d5b6e71
slide-3086006
slide-40e9f94